• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

אתגרים

הניווט בחלל צריך להתבצע בעזרת מכלול עזרים כגון: עוקב כוכבים, גירוסקופ, חיישן שמש וחישובים מורכבים

חללית בראשית בין הירח לשמש
טלטלות השיגור

שיגור החללית
שיגור החללית
קרינה המסכנת את תפקוד הרכיבים האלקטרונים שבחללית.


שלט המזהיר מקרינה
שלט המזהיר מקרינה
טמפרטורות קיצוניות בין 200- ל 200+ מעלות צלזיוס

פתית שלג
תקשורת והמעקב בחלל


לוויןעל החללית להיות עמידה אך קלה


שני גורילות מטלטלות את החללית