• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

השיגור והדרך לירח

המשגר הביא את החללית למסלול Super GTO – מסלול אליפטי מאוד שגובהו נע בין 215 לכ-60,000 ק"מ. לאחר השיגור, בראשית בצעה מספר תיקוני גובה אשר העלו את גובה המסלול עד שהביאו אותה לגובה הירח.