top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

אתר הנחיתה

אתר הנחיתה הנבחר היה בים הרוגע (Mare Serenitatis) בחלקו הצפוני של הירח. האזור נבחר בגלל השדה המגנטי בו שאפשר לבצע את המחקר המדעי של החללית.

הירח